Regulamin sklepu do 24 12 2014

Regulamin sklepu do 24.12.2014 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku osoby przed ukończeniem 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  2. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Sklep Internetowy - witryna internetowa działająca pod adresem i-sklep.com.pl umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towaru w zakresie sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej, powadzona przez TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-284) przy Al. Krakowskiej 8a, numer NIP: 5272720136, REGON: 147390613,
  4. Sprzedawca - TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-284) przy Al. Krakowskiej 8a, numer NIP: 5272720136, REGON: 147390613,
  5. Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  7. Zamówienie - oświadczenie woli zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania Zamówień, dokonywania Rezerwacji i zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady wykonywania Umów sprzedaży, prawa i obowiązki Sklepu Internetowego i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Informacje o Towarach zawarte w Sklepie Internetowym (w szczególności dane, parametry techniczne, opisy, zdjęcia, ceny) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Towary udostępnione są w Sklepie Internetowym według rodzaju produktów lub według producentów. Towary wprowadzone zostały do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zgodny z przepisami prawa. W ramach działu „WYPRZEDAŻE/OKAZJE POWYSTAWOWE” udostępnione mogą być produkty używane bądź serwisowane, każdorazowo wyraźnie jako takie oznaczone w opisie danego produktu.
 5. Towary udostępnione w Sklepie Internetowym z przeznaczeniem do wyprzedaży oraz Towary promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości powyższych Towarów Zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 6. Podana na stronie i-sklep.com.pl cena Towaru ma charakter wiążący z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail albo potwierdzenia telefonicznego, o których mowa w pkt. 17 niniejszego Regulaminu. W przypadku stwierdzenia na stronie Sklepu Internetowego błędnego oznaczenia ceny Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed nadaniem Towaru wiadomością email lub telefonicznie.
 7. Ceny towarów podane są w polskich złotych i stanowią kwoty brutto zawierające podatki, cła, w tym VAT.
 8. Podane ceny nie uwzględniają kosztu dostawy zależnego od sposobu realizacji tej dostawy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w Sklepie Internetowym Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie dotyczy transakcji, które są już w toku realizacji.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca obejmują komputer wyposażony w łącze internetowe oraz aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome.
 11. Sprzedawca nie świadczy usług z zakresu dostawy Internetu ani innych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Uzyskanie dostępu do stanowisk komputerowych lub urządzeń końcowych, za pomocą których możliwe jest dokonanie Zamówienia, leży po stronie Klienta.
 12. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę polegającą na udzielaniu Klientom informacji o Towarach udostępnionych w Sklepie Internetowym oraz umożliwieniu Klientom składania Zamówień dotyczących tych Towarów i zawierania Umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem mogą być te Towary.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta zostaje z chwilą skutecznego, zupełnego i prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury składania Zamówienia Towarów lub podczas ustalenia i przekazania odpowiednich danych w czasie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Sklepu Internetowego obsługującym Klientów w zakresie rejestracji formularza i składania Zamówień. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny. Klient, który dokonał rejestracji na witrynie i-sklep.com.pl rozwiązuje Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie konta albo zgłoszenie żądania jego usunięcia. Sprzedawca w celu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym fakcie Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Klienta z serwera Sklepu Internetowego. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 14. Zamówienie zostaje złożone poprzez wypełnienie w sposób skuteczny, zupełny i prawidłowy formularza zamówień udostępnionego podczas procedury składania Zamówienia Towarów.
 15. Formularze zamówień mogą zostać wypełnione również za pośrednictwem połączenia telefonicznego podczas rozmowy z pracownikiem Sklepu Internetowego obsługującym Klientów w zakresie rejestracji formularza i składania Zamówień.
 16. Skuteczne i prawidłowe złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 17. Klient otrzyma zwrotnie potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia go do realizacji wraz z podaniem szczegółowych danych o Zamówieniu, w tym o cenie oraz koszcie i sposobie dostawy.
 18. Potwierdzenie złożenia Zamówienia dokonane zostanie przez Sprzedawcę lub jego pracownika przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (w trakcie rozmowy telefonicznej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail).
 19. Potwierdzenie złożenia Zamówienia oznacza przyjęcie oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży.
 20. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na wskazanie przez niego błędnego adresu zamieszkania, adresu e-mail lub numeru telefonu. Zamówienie po 1 dniu roboczym zostaje anulowane. W takiej sytuacji w razie woli zawarcia Umowy sprzedaży danego Towaru koniecznym będzie ponowne złożenie Zamówienia z podaniem prawidłowych danych.
 21. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed otrzymaniem wiadomości e-mail lub potwierdzenia telefonicznego, o których mowa w pkt. 18 Regulaminu.
 22. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 23. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w Zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych.
 24. Dopuszcza się możliwość stosowania Usług Retargetingu Personalizowanego RTB w stosunku do osób odwiedzających stronę i-sklep.com.pl. Istnieje możliwość wypisania się użytkownika strony i-sklep.com.pl ze stosowania tej techniki co nastąpić może automatycznie po wejściu na: http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out.

 25. FORMY PŁATNOŚCI

 26. Klient ma możliwość uiszczenia Ceny za Towary będące przedmiotem Umowy sprzedaży:
  1. Gotówką przy odbiorze Towaru (dostawa „za pobraniem” - płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego Towaru), przy czym maksymalna kwota jaką można uiścić w tym wariancie wynosi 6499 zł brutto, powyżej tej kwoty cenę należy uiścić przelewem bankowym, zgodnie z pkt. 25.2.,
  2. Przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez Sprzedawcę faktury proforma),
  3. Gotówką przy odbiorze Towaru w biurze handlowym,
  4. Kartą płatniczą w biurze handlowym przy odbiorze Towaru (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic),
  5. Kartą płatniczą w systemie on-line, przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta. Czas akceptacji płatności kartą płatniczą wynosi do 48 godzin,
  6. Przelewem w systemie on-line "PayU", przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta. Skorzystanie z opcji płatności natychmiastowej "PayU" wiąże się z opłatą manipulacyjną w wysokości 1,89% wartości brutto transakcji wyliczaną przed akceptacją rachunku w koszyku zamówienia (opłata wyliczana od całości przelewanych środków),
  7. Przelewem w systemie on-line "transferuj.pl", przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta. Skorzystanie z opcji płatności natychmiastowej "transferuj.pl" wiąże się z opłatą manipulacyjną w wysokości 1,50% (wyjątkiem jest usługa "Płać z Nordea" gdzie koszt wynosi 2,00%) wartości brutto transakcji wyliczaną przed akceptacją rachunku w koszyku zamówienia (opłata wyliczana od całości przelewanych środków),
  8. Przelewem w systemie on-line "PayPal", przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta. Skorzystanie z opcji płatności natychmiastowej "PayPal" wiąże się z opłatą manipulacyjną w wysokości 2,90% wartości brutto transakcji + 0,80 zł wyliczaną przed akceptacją rachunku w koszyku zamówienia (opłata wyliczana od całości przelewanych środków).
 27. W przypadku wyboru przez Klienta form płatności z pkt. 25.2, 25.5, 25.6 i 25.7 Towar zostanie wysłany pod warunkiem wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru dostawy „za pobraniem” bądź osobistego odbioru w biurze handlowym nastąpi równoczesne spełnienie świadczeń.

 28. SPOSOBY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ (DOSTARCZENIA TOWARU)

 29. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres.
 30. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 31. Termin realizacji Zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z uwzględnieniem postanowienia z pkt. 25 Regulaminu. Termin zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej, o których mowa w pkt. 18 Regulaminu.
 32. Zamówienie zostanie potwierdzone (przyjęte do realizacji) pod warunkiem, że zamówione Towary będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Towaru, Klient zostanie niezwłocznie (jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towarów lub o konieczności przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej realizacji tego Zamówienia. W przypadku braku Towaru lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot opłat, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia uiścił.
 33. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyjęcia do realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia (przyjęcia do realizacji) Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia oraz o przyczynach braku możliwości realizacji Zamówienia. Klient otrzyma niezwłocznie zwrot opłat, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia uiścił.
 34. Koszt dostawy, który ponosi Klient, określony jest w cenniku opublikowanym na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Zamówień Towarów, których gabaryty lub ilość będą to uzasadniały, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, przy czym koszt przesyłek będzie liczony jak za jedno Zamówienie.
 35. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia:
  1. Uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. Niekompletności przesyłki,
  3. Niezgodności przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
  Klient ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszych czynności.
 36. Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
 37. W przypadku gdy Zamówienie nie zostanie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, lub telefonu kontaktowego, Sprzedawcy przysługuje prawo dochodzenia od Klienta naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł w związku z wykonaniem zobowiązania, w szczególności prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją Zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Towaru (także pierwotnego tzn. kosztu sprowadzenia Towaru w przypadku jego niedostępności w magazynie Sklepu Internetowego).

 38. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 39. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie Internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 971, §12 ust. 1), podpis Klienta - jako nabywcy Towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa Zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Klienta, zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Klienta jako podmiot gospodarczy.

 40. ODSTĄPIENIE KLIENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, REKLAMACJE I SERWIS

 41. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.
 42. Wskazany powyżej 10-dniowy termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem.
 43. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Al. Krakowska 8a, 02-284 Warszawa lub adres e-mail: bok@i-sklep.com.pl.
 44. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) tj. Towar nie może nosić śladów używania, nie może dojść do uszkodzenia mechanicznego Towaru (w szczególności: zarysowanie, zalanie, pękniecie itp.) lub nie może dojść do wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów czy podzespołów Towaru, stanowiących jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym.
 45. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 46. Zwracany przez Konsumenta Towar należy opakować w odpowiedni sposób w celu uniknięcia uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie wraz z dołączonym oryginałem paragonu lub kserokopią faktury. Towar winien zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami i dokumentami wydanymi przy realizacji Umowy sprzedaży na adres: Al. Krakowska 8a, 02-284 Warszawa.
 47. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. Świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
  2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. Świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. Dostarczania prasy,
  7. Usług w zakresie gier hazardowych.
 48. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez Konsumenta, w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o warunkach sprzedaży.
 49. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową, przy czym w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 50. Sprzedawca nie odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z Umową, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 51. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie Sklepu Internetowego nie zawierają błędów lub niedokładności, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów Towarów. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z działem handlowym Sprzedawcy.
 52. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi - termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.
 53. Konsument ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o niezgodności Towaru z Umową w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności pod rygorem utraty uprawnień, o których mowa w art. 8 Ustawy o warunkach sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem na adres: Al. Krakowska 8a, 02-284 Warszawa.
 54. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową sprzedaży przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zadośćuczynienia.
 55. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w pkt. 50, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy. Konsument nie może odstąpić od Umowy, gdy niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia.
 56. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia Konsumenta dotyczącego niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do jego treści. Konsumentowi wskazany zostanie proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania (np. sposób zwrotu przez kupującego Towaru, sposób odbioru nowego itp.). W przypadku odmowy uznania zasadności zawiadomienia Konsumentowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 57. W przypadku uwzględnienia zasadności zawiadomienia Konsumenta w przedmiocie niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 58. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru (zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego).
 59. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Towary udostępnione w Sklepie Internetowym mogą być jednakże objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W przypadku kiedy z Towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują wskazane przez producenta lub dystrybutora autoryzowane punkty serwisowe. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Towaru.
 60. W przypadku zgłoszenia Sprzedającemu nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieistnienia wad lub niezgodności Towaru z Umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia Towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika Towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania Towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie Klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez Sprzedawcę przechowywany. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Sprzedawca wzywa klienta drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, jak również w sposób pisemny do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 61. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od Umowy nie obowiązują gdy Towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

 62. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 63. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Towaru i dokonania rozliczeń).
 64. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 65. Administratorem danych jest Sprzedawca.
 66. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 67. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. Uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
  2. Uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  3. Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. Uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  5. Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. Uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych,
  7. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  8. Wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
  10. Wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.


  POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 68. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
 69. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 70. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień.
 71. Sprzedawca ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili umieszczenia i wskazania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Osoby zarejestrowane związane będą nowymi postanowieniami Regulaminu pod warunkiem, iż nie dokonają wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 72. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego i może zostać na każde żądanie Klienta dostarczony drogą elektroniczną.
 73. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2012.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel