Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin od 21.01.2019 r.

Regulamin Sklepu od 21.01.2019 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Sklepu określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku osoby przed ukończeniem 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która zapozna się i zaakceptuje Regulamin sklepu,
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową,
 3. Sklep Internetowy – witryna internetowa działająca pod adresem i-sklep.com.pl umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towaru w zakresie sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej, prowadzona przez TRENDS I-SKLEP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-284) przy Al. Krakowskiej 8A, NIP: 5272720136, REGON: 147390613, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000525293, kapitał zakładowy Spółki: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zwany dalej jako „Sklep”,
 4. Sprzedawca – TRENDS I-SKLEP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-284) przy Al. Krakowskiej 8a, NIP: 5272720136, REGON: 147390613, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000525293, kapitał zakładowy Spółki: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
 5. BOK – Biuro Obsługi Klienta za pośrednictwem, którego Klient telefonicznie/mailowo/ w drodze korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat oferowanych Towarów, Sklepu, Regulaminu Sklepu, nr kontaktowy: +48 798 891 891, adres e-mail: bok@i-sklep.com.pl,
 6. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny,
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i dotyczącą sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli udostępnianie na formularzu w ramach Sklepu, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży określonych Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierające w swej treści również dane Klienta niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży,
 9. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia Towarów na rzecz Klienta zgodnie z Umową sprzedaży,
 10. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki,
 11. Wada fizyczna – niezgodność sprzedanego Towaru z umową sprzedaży,
 12. Dział wyprzedaże/okazje powystawowe/outlet – Towar oferowany, który jest używany, powystawowy lub posiada inne wady wskazane w opisie Towaru, które były podstawą obniżenia Ceny Towaru. Wady Towaru są wskazane każdorazowo w Sklepie, w karcie danego towaru,
 13. Regulamin Sklepu – niniejszy dokument.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady wykonywania Umów sprzedaży, prawa i obowiązki Sklepu Internetowego i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Informacje o Towarach zawarte w Sklepie Internetowym (w szczególności dane, parametry techniczne, opisy, zdjęcia, ceny) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Towary udostępnione są w Sklepie Internetowym według rodzaju produktów lub według producentów. Towary wprowadzone zostały do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zgodny z przepisami prawa. W ramach działu „wyprzedaże/okazje powystawowe/outlet” udostępnione mogą być produkty używane bądź serwisowane, każdorazowo wyraźnie jako takie oznaczone i opisane w ofercie oraz karcie danego produktu.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów używanych lub pochodzących z ekspozycji, które będą stosownie oznaczone i opisane w ofercie oraz karcie danego produktu.
 5. Sprzedawca aktualizuje na bieżąco ofertę produktów prezentowanych na stronie WWW Sklepu Internetowego i-sklep.com.pl.
 6. Towary udostępnione w Sklepie Internetowym wyposażone są w instrukcję obsługi w języku polskim.
 7. Towary udostępnione w Sklepie Internetowym z przeznaczeniem do wyprzedaży oraz Towary promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości powyższych Towarów Zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 8. Opis Towaru zawiera w szczególności:
 1. informacje o podmiocie producenta oraz gwaranta danego Towaru,
 2. informacje o stanie oferowanego Towaru poprzez wyraźne wskazanie czy produkt jest nowy lub używany, przy czym w przypadku produktu używanego wyraźne klasyfikowanie stopnia zużycia.
 1. Podana na stronie i-sklep.com.pl Cena Towaru ma charakter wiążący z chwilą wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową. W przypadku stwierdzenia na stronie Sklepu Internetowego błędnego oznaczenia Ceny Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed nadaniem Towaru wiadomością email lub telefonicznie.
 2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i stanowią kwoty brutto zawierające należne podatki, cła, w tym VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen dostępnych w Sklepie Internetowym Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie dotyczy transakcji, które są już w toku realizacji.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca obejmują komputer wyposażony w łącze internetowe oraz aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome.
 5. Sprzedawca nie świadczy usług z zakresu dostawy Internetu ani innych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Uzyskanie dostępu do stanowisk komputerowych lub urządzeń końcowych, za pomocą których możliwe jest dokonanie Zamówienia, leży po stronie Klienta.
 6. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę polegającą na udzielaniu Klientom informacji o Towarach udostępnionych w Sklepie Internetowym oraz umożliwieniu Klientom składania Zamówień dotyczących tych Towarów i zawierania Umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem mogą być te Towary. Na stronie internetowej wskazany jest adres mailowy oraz numer telefonu umożliwiające Klientowi stały kontakt ze Sklepem Internetowym.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta zostaje z chwilą skutecznego, zupełnego i prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury składania Zamówienia Towarów lub podczas ustalenia i przekazania odpowiednich danych w czasie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Sklepu Internetowego obsługującym Klientów w zakresie rejestracji formularza i składania Zamówień. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny. Klient, który dokonał rejestracji na witrynie i-sklep.com.pl rozwiązuje Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie konta albo zgłoszenie żądania jego usunięcia. Sprzedawca w celu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym fakcie Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Klienta z serwera Sklepu Internetowego. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 8. Zamówienie w Sklepie Internetowym i-sklep.com można składać poprzez witrynę internetową (Sklep Internetowy):
 1. poprzez konto użytkownika – w tym celu należy dokonać rejestracji konta na stronie internetowej: https://i-sklep.com.pl/client-new.php?register i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. bez konieczności zakładania lub korzystania z konta użytkownika (bez rejestracji), o którym mowa powyżej, po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

 1. Zamówienie zostaje złożone poprzez wypełnienie w sposób skuteczny, zupełny i prawidłowy formularza zamówień udostępnionego podczas procedury składania Zamówienia Towarów.
 2. Formularze zamówień mogą zostać wypełnione również za pośrednictwem połączenia telefonicznego podczas rozmowy z pracownikiem Sklepu Internetowego obsługującym Klientów w zakresie rejestracji formularza i składania Zamówień.
 3. Skuteczne i prawidłowe złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Klient otrzyma zwrotnie potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia go do realizacji wraz z podaniem szczegółowych danych o Zamówieniu, w tym o cenie oraz koszcie i sposobie dostawy.
 5. Potwierdzenie złożenia Zamówienia oznacza przyjęcie oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży.
 6. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na wskazanie przez niego błędnego adresu zamieszkania, adresu e-mail lub numeru telefonu, Zamówienie po 1 dniu roboczym zostaje anulowane. W takiej sytuacji w razie woli zawarcia Umowy sprzedaży danego Towaru koniecznym będzie ponowne złożenie Zamówienia z podaniem prawidłowych danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia do czasu nadania przesyłki podmiotowi realizującemu dostawę Towaru. Po upływie tego terminu odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 46 i następnych.
 9.  Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 10. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w Zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych.
 11. Dopuszcza się możliwość stosowania Usług Remarketingu Personalizowanego RTB w stosunku do osób odwiedzających stronę i-sklep.com.pl. W przypadku braku zgody lub chęci rezygnacji z takich reklam należy:
 1. wyłączyć zgodę na zapisywanie ciasteczek (cookies) strony i-sklep.com.pl w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej,
 2. usunąć już zapisane ciasteczka (cookies) z pamięci komputera.
 1. Wypisanie z newslettera możliwe jest poprzez kliknięcie w link: https://i-sklep.com.pl/newsletter.php i podanie adresu email, na który dokonano zapisu.


FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość uiszczenia Ceny za Towary będące przedmiotem Umowy sprzedaży:
 1. gotówką przy odbiorze Towaru (dostawa „za pobraniem” - płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego Towaru), przy czym maksymalna kwota jaką można uiścić w tym wariancie wynosi 6.499,00 zł brutto, powyżej tej kwoty cenę należy uiścić przelewem bankowym, zgodnie z ust. 30 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
 2. przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez Sprzedawcę faktury proforma lub dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia),
 3. gotówką przy odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedawcy,
 4. kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy przy odbiorze Towaru (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic),
 5. kartą płatniczą w systemie on-line, przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta. Czas akceptacji płatności kartą płatniczą wynosi do 48 godzin,
 6. przelewem w systemie on-line "PayU", przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta,
 7. przelewem w systemie on-line "transferuj.pl", przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta,
 8. przelewem w systemie on-line "PayPal", przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta,
 9. przelewem w systemie on-line „IAI Pay”, przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta form płatności z ust. 30 pkt 2, 5, 6, 7, 8 i 9 Towar zostanie wysłany pod warunkiem wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru dostawy „za pobraniem” bądź osobistego odbioru w biurze handlowym nastąpi równoczesne spełnienie świadczeń.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności z ust. 30 pkt 2 Towar zostanie objęty 1% rabatem w odniesieniu do wartości całego przedmiotu zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku nieopłacenia Zamówienia w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia.

 


SPOSOBY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ (DOSTARCZENIA TOWARU)

 1. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres.
 2. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 3. Termin realizacji Zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2 - 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z uwzględnieniem postanowienia z ust. 31 niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienie zostanie potwierdzone (przyjęte do realizacji) pod warunkiem, że zamówione Towary będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Towaru, Klient zostanie niezwłocznie (jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia) poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towarów lub o konieczności przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej realizacji tego Zamówienia. W przypadku braku Towaru lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot opłat, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia uiścił.
 5. Przed przekazaniem Towaru do wysyłki do Klienta pracownicy Sklepu weryfikują w miarę możliwości zawartość i kompletność zamówionego Towaru. Po sprawdzeniu zawartości i kompletności przedmiotowego Towaru, Sprzedawca zabezpieczy produkt odpowiednią plombą/ taśmą zapobiegającą ingerencję osób trzecich/ nieuprawnionych.
 6. Jeżeli Sprzedawca oświadczy, że nie zrealizuje Zamówienia, Klient może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu, w którym świadczenie miało zostać zrealizowane, chyba że Klient wyznaczy Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania Towaru – wtedy Klient może odstąpić od Umowy po bezskutecznym upływie tego terminu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyjęcia do realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia (przyjęcia do realizacji) Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia oraz o przyczynach braku możliwości realizacji Zamówienia. Klient otrzyma niezwłocznie zwrot opłat, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia uiścił.
 8. Koszt dostawy, który ponosi Klient, określony jest w cenniku opublikowanym na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Zamówień Towarów, których gabaryty lub ilość będą to uzasadniały, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, przy czym koszt przesyłek będzie liczony jak za jedno Zamówienie. Jeśli anulowana zostanie część zamówienia, niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.
 9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu Towaru. Za wydanie rzeczy uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.
 10. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia:
 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 2. niekompletności przesyłki,
 3. niezgodności przesyłki z przedmiotem Zamówienia.

Klient ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszych czynności.

 1. Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
 2. W przypadku gdy Zamówienie nie zostanie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, lub telefonu kontaktowego, Sprzedawcy przysługuje prawo dochodzenia od Klienta naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł w związku z wykonaniem zobowiązania, w szczególności prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją Zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Towaru (także pierwotnego tzn. kosztu sprowadzenia Towaru w przypadku jego niedostępności w magazynie Sklepu Internetowego).


PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie Internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) podpis Klienta – jako nabywcy Towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury VAT. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa Zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Klienta, zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Klienta jako podmiot gospodarczy. Sprzedawca może doręczyć fakturę VAT na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie z systemem elektronicznej wymiany dokumentów (EDI).


ODSTĄPIENIE KLIENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, REKLAMACJE I SERWIS

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez:
 1. przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Al. Krakowska 8a, 02-284 Warszawa lub adres e-mail: bok@i-sklep.com.pl, albo
 2. złożenie oświadczenia o odstąpieniu na stronie internetowej Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu. Wzór oświadczenia umieszczony jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
 1. Towar zwracany na podstawie niniejszych postanowień Regulaminu Sklepu nie może nosić śladów użytkowania, w przeciwnym wypadku Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia Towaru.
 2. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy sprzedaży na odległość, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej:
 1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, tj. koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 1. Wskazany powyżej w ust. 47 14-dniowy termin liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a w przypadku Umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów termin ten liczony jest od dnia ich zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia produktu, z uwzględnieniem postanowień ust. 50 Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Konsument niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, chyba że Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: Al. Krakowska 8a, 02-284 Warszawa.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca wyraził wolę ich poniesienia.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zwracany przez Konsumenta Towar należy zapakować w odpowiedni sposób w celu uniknięcia uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie wraz z dołączonym paragonu lub kserokopią faktury VAT. Towar winien zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami i dokumentami wydanymi przy realizacji Umowy sprzedaży na adres: Al. Krakowska 8a, 02-284 Warszawa.
 10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy wygasają powiązane z nią Umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej:
 1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, tj. koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodę Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 2. w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędna do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 8. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 9. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez Konsumenta, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową.
 3. W przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem roku od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 4. Sprzedawca nie odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z Umową, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy o tej niezgodności wiedział.
 5. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie Sklepu Internetowego nie zawierają błędów lub niedokładności, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów Towarów. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z działem handlowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi - termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia w formie pisemnej przed jego upływem na adres: Al. Krakowska 8a 02-284 Warszawa.
 7. W przypadku wystąpienia wady Towaru, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową sprzedaży przez usunięcie wady albo wymianę na Towar wolny od wad, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz rodzaj i stopień stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zadośćuczynienia.
 8. W przypadku wystąpienia wady, Konsument może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Towar podlegał już wymianie lub naprawie albo Sprzedawca nie naprawił go bądź nie dostarczył Towaru wolnego od wad – Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od Umowy. Konsument nie może odstąpić od Umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia.
 9. W przypadku uwzględnienia zasadności zawiadomienia Konsumenta w przedmiocie niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 10. Jeżeli z powodu niezgodności Towaru z Umową Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 11.  W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Towary udostępnione w Sklepie Internetowym mogą być, jednakże objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W przypadku, kiedy z Towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują wskazane przez producenta lub dystrybutora autoryzowane punkty serwisowe. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Towaru.
 12. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od Umowy nie obowiązują, gdy Towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
 13. W przypadku zgłoszenia Sprzedającemu nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieistnienia wad lub niezgodności Towaru z Umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia Towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika Towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania Towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie Klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez Sprzedawcę przechowywany. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Sprzedawca wzywa klienta drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, jak również w sposób pisemny do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 14. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od Umowy nie obowiązują, gdy Towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji Umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta Sklepu Internetowego i-sklep.com ze Sprzedającym. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Towaru i dokonania rozliczeń).
 2. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: https://i-sklep.com.pl/Polityka-prywatnosci-i-cookies-cterms-pol-13.html
 3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak niezobowiązany do jej wypełnienia.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca – Trends I-Sklep Sp. z o.o.
 5. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
 1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
 2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 7. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 17 Rozporządzenia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na zaistnienie przesłanek wymienionych w art. 17 Rozporządzenia,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia.


POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszewgo Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień.
 4. Sprzedawca ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili umieszczenia i wskazania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Osoby zarejestrowane związane będą nowymi postanowieniami Regulaminu pod warunkiem, iż nie dokonają wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego i może zostać na każde żądanie Klienta dostarczony drogą elektroniczną.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2019 r.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel